لام مدرج

کالای جدید لام مدرج

100612

OB-M

کمپانی الیمپوس ژاپن

جدید

لام مدرج 
با دقت 0/01 میلیمتر ( یک میلیمتر به 100 قسمت تقسیم شده است )
مناسب برای اندازه گیری  در مقاطع میکروسکوپی در مقیاس آزمایشگاهی
اندازه لام : 76X26mm
کاربرد : برای اندازه گیری دانه در مقاطع رسوبی و یا اندازه صدف میکروفسیل و...