لام شطرنجی

کالای جدید لام شطرنجی

100614

z-prouf -62965

گمپانی معظم زایس آلمان

جدید

تیغه یا لام شطرنجی
دارای 900تقسیم بندی با شماره مشخص از 0تا900
اندازه لام :76x26mm
مناسب برای تحقیقات آزمایشگاهی از جمله کشاورزی و علوم پزشکی