روغن ایمرسیون

 روغن ایمرسیون

100619

جدید

  •  250 میلی لیتر
  • ضریب شکست 57/1