عدسی شیئی

 عدسی شیئی

100603K

EP Plan

چین

جدید

  • 60X
  • CLASS A
  • برای میکروسکوپ پلاریزان