عدسی شیئی میکروسکوپ

 عدسی شیئی میکروسکوپ

100603N

oil

چین

جدید

  • 100 برابر
  • مخصوص روغن