ست عدسی های شیئی

 ست عدسی های شیئی

100603Q

جهت میکروسکوپ پلاریزان

کایوا ژاپن

جدید

  •   مناسب برای میکروسکوپ های دو سیستم نوری پلاریزان کایوا
  • 5 و 10و 40 برابر