ابژکتیو یا عدسی شیئی 50 برابر

 ابژکتیو یا عدسی شیئی 50 برابر

100603R

کارل زایس

آلمان

جدید

  • GF Planachromat H150X / 1,0  ∞ /  0-A