اکولار 10x

 اکولار 10x

100602E

دارای تار رتیکول

کایوا ژاپن

جدید

  • جهت میکروسکوپ پلاریزان