عدسی چشمی استریومیکروسکوپ/ EYEPIECE STERO MICROSCOPE

عدسی چشمی استریومیکروسکوپ/ EYEPIECE STERO MICROSCOPE

100603N

20x

ساخت چین

جدید

EYEPIECE STERO MICROSCOPE
20X / 20mm
made in china

  • جهت افزایش بزرگنمایی های  زوم استریومیکروسکوپ
  • قطر عدسی 20mm