اکولار پلاریزان10x

 اکولار پلاریزان10x

100602L

چین

جدید

  • دارای تار رتیکول 
  • در چهار جهت عمود بر هم مدرج
  • قطر عدسی 18 میلیمتر