اکولار

اکولار

100602M

10xمدرج

چین

جدید

  • تار رتیکول دار
  • روی یک محور مدرج 
  •  قطر عدسی 18 میلیمتر