تلسکوپ آینه ای بعد میل

 تلسکوپ آینه ای بعد میل

2022

چین

جدید


  •     با لنز بارلو
  •      بهمراه سه پایه مربوطه
  •     بزرگنمایی 160برابر
  •     قطر دهانه ورودیmm125
  •     با کلیه متعلقات