عدسی x8 میکرومتردار

عدسی x8 میکرومتردار

20121

چین

جدید


  •     با تقسیم بندی 1/0 میلیمتر
  •     دارای منبع نور