عدسی میکروسکوپ دستی

عدسی میکروسکوپ دستی

20155

1-MG10085

چین

جدید


  •     میکروسکوپ جیبی
  •     بزرگنمائی 80X
  •     کارکرد باباتری AA
  •     دارای پیچ فوکوس
  •     میدان دید دارای تا عمود برهم مدرج