عدسی دستی / پایه دار تاشو

عدسی دستی / پایه دار تاشو

251996

TCM

آلمان

جدید


  •     صفحه عدسی مستطیل به ابعاد 50 در 90 میلمیتر
  •     عدسی کوچک 10 برابر با قطر 15 میلمتر