استریو میکروسکوپ دیجیتال

استریو میکروسکوپ دیجیتال

100522

ZDS-1

چین و کره

جدید

  • دارای دوربین ویدئو
  • مناسب برای مطالعات میکروفسیل و فسیل
  •  جداسازی کانیهای سنگین
  • سنگ شناسی / کانی شناسی