میکروسکوپ متالوژی

 میکروسکوپ متالوژی

100305

ISM-M600

اتریش تحت لیسانس چین INSIZE

جدید

  • میکروسکوپ متالوژی دوسیستم نوری - نور عبوری /نورانعکاسی
  • عدسی های چشمی 10 و 16 برابرو شیئی 60 یرابر
  • بزرگنمایی 960 برابر
  • همراه با هد سه چشمی
  • قابلیت نصب سیستم های انتقال تصویر و عکسبرداری