میکروسکوپ متالوژی

 میکروسکوپ متالوژی

100306

UIM200

چين

جدید

  • عدسي هاي شيئي اينفنتي10/20/50/80 برابرPLN ACROMATIC
  • چشمي هاي 10 برابر
  • بزرگنمایی 800 برابر
  • هد سه چشمي
  • یک سیستم نوری/نور انعكاسي
  • با كليه متعلقات استاندارد
  •  دور بين  براي انتقال تصوير به كامپيوترآپشنال میباشد