جعبه نگهداری سل میکروفسیل MICROFOSSIL BOX

جعبه نگهداری سل میکروفسیل MICROFOSSIL BOX

MIC-BOX-52

52 تایی

زمین توانا تجهیز

جدید

جعبه نگهداری سل میکروفسیل
ظرفیت 52 عدد/ دارای شماره ردیف
جنس بدنه  و داخل MDF
تولید زمین توانا تجهیز