تیغ اره الماسه

 تیغ اره الماسه

140607

Sprint

آلمان

جدید

  • cm23 قطر
  • ساخت بر برای دستگاههای برش با دور بالا 
  • 25.4mm قطر سوراخ وسط