تیغ اره الماسه

 تیغ اره الماسه

140608

Pro-cut

آلمان

جدید

  • cm23 قطر
  • ساخت برای دستگاههای برش با دور بالا 
  • 25.4mm قطر سوراخ وسط