تیغ اره الماسه

 تیغ اره الماسه

140609

urbo bro cut

ایتالیا

جدید

  • cm23 قطر
  • ساخت برای دستگاههای برش با دور بالا 
  • 25.4mm قطر سوراخ وسط