تیغ اره برش سنگ الماسه

 تیغ اره برش سنگ الماسه

140612

لبه تیغ با برشهای نازک

کره کمپانی EHWA

جدید

  • cm30 قطر
  • ساخت برای دستگاههای برش با دور بالا
  • 25.4mm قطر سوراخ وسط
  • مناسب برای دستگاههای لاشه بر
  • قطر تیغ اره 2 میلیمتر
  • ضخامت بخش سگمنت الماسه 7میلیمتر