قطب نما طرح یونیورسال آلمان

قطب نما طرح یونیورسال آلمان

1011

CC4580

چین

جدید

  • با تراز كروي
  •  دقت 1 درجه
  •  LIQUID FILLEDداراي عقربه شناور 
  •  ويزور قراول روي
  • كيف برزنتي