قطب نما

قطب نما

1006

بدون شيب سنج

چین

جدید

  • با تراز كروي
  •  دقت 1 درجه
  •  LIQUID FILLEDداراي عقربه شناور 
  •  ويزور قراول روي
  • كيف برزنتي