قطب نما ، شيب سنج DICOTA

 قطب نما ، شيب سنج DICOTA

1011

TANDEM PCS 360

تایوان

جدید

  • با دقت نيم درجه
  • داراي عقربه شناور liquid filled
  • داراي ويزور چشمي