کمپاس | قطب نما

 کمپاس | قطب نما

1017

Meridian

سوئیس

جدید

  • داراي ويزور چشمي
  • داراي عقربه شناور liquid filled  
  • با دقت 1 درجه
  • بدنه فلزی