کمپاس | قطب نما

کمپاس | قطب نما

1025

Meridian

سوئیس

جدید

  • داراي ويزور چشمي
  • داراي عقربه شناور liquid filled  
  • با دقت 1 درجه
  • بدنه فلزی

  • داراي ويزور چشمي
  • داراي عقربه شناور liquid filled  
  • با دقت 1 درجه
  • بدنه فلزی