کمپاس یا قطب نما منابع طبیعی

کمپاس یا  قطب نما منابع طبیعی

1025

Meridian

سوئیس

جدید

  • داراي ويزور چشمي
  • داراي عقربه شناور liquid filled  
  • با دقت 1 درجه
  • بدنه فلزی