قطب نمای نقشه برداری

قطب نمای نقشه برداری

1022

BOUSSOLE CO1

ساخت چین سفارش اسکاندیناوی

جدید

کمپاس طرح سیلوا ی سوئد
سیستم عملکرد سیلوا
دقت 2 درجه
ساخته شده برای اروپای شمالی منطقه اسکاندیناوی (سوئد /دانمارک/نروژ)
مناسب برای عملیات صحرایی و نقشه برداری و استفاده عمومی