قطب نما ، کمپاس دوطرفه شیب سنج دار

 قطب نما ، کمپاس دوطرفه شیب سنج دار

1031

ژاپن

جدید