قطب نمای نظامی

 قطب نمای نظامی

1021

لنزاتیک3500

ژاپن

جدید

  • قطب نمای نظامی 0تا360 درجه دقت 5 درجه
  • دارای تقسیم بندی میلیم0تا64
  •  داراي عقربه شناور liquid filled
  • دارای شب نما برای کار در شب