ارتفاع سنج و قطب نمای دیجیتالی

 ارتفاع سنج و قطب نمای دیجیتالی

1029

6 کاره

چین

جدید

  • پارامتر رنج ارتفاع سنجی 9000 +تا
  • ثبت 256 اندازه گیری ارتفاعی
  •  درجه حرارت دارای قطب نمای دیجیتالی
  • نور پشت صفحه، ساعت بهمراه جلد چرمی