عدسی دستی

عدسی دستی

20403

دوبل تاشو

چین

جدید

عدسی دستی دوبل تمام فلزی با روکش کروم معمولی
بزرگنمایی 10xو20x
میدان دید 16وmm7