منبع نور سرد میکروسکوپFiber optics/FIBER LITE

منبع نور سرد میکروسکوپ Fiber optics

100601

X2-K150

JENUS چین

جدید

Fiber optics illuminator
input: AC 90-240 V
input power : 180 W
Halogen prpjector lamp
21 V - 150 W

منبع نور سرد برای هدایت نور به یک نقطه مورد نظر
دارای دو شاخه هدایت نور
شاخه ها قابلیت شکل پذیری دارند
کاربرد در علوم مختلف