دستگاه تست الماس Diamond Tester

کالای جدید دستگاه تست الماس Diamond Tester

160101

smartpro spr-1

تحت لیسانس تایلند

جدید

Diamond Tester
SmartPro Reader-I measuring probe functions by detecting data from the sample through a customized micro-controller that identifies diamonds and moissanites based on their thermal and electrical properties. The retractable probe tip ensures that you apply a constant pressure to the specimen when testing without applying excessive force, thereby avoiding damage to both the specimen and the tester
.
Benefits:
    Identifies metals, simulants, moissanites, and diamonds instantly
    Simple and easy to use
    Enhanced accuracy and consistency
    Accurate testing on diamonds as small as 1.0mm (0.01ct)
    Enhanced functionality and usability
    Clear and readable LCD display for ease of Reading measurements
    Portable tester that can be used anywhere
 Additional Information:
   Item Code: SPR-I
   Port of Dispatch: Mumbai

دستگاه شناسایی  الماس و شبهه الماس (مویسانیت ) دجیتالی
با استفاده از پروپ دستگاه و وارد کردن یک فشار ثابت (بدون استفاده از نیروی بیش از حد)  به سطح نمونه  و  بر اساس خواص حرارتی و الکتریکی که  نوک  پراپ  جمع و انتقال می دهد می توانیم الماس ومویسانیت و بعضی از فلزات نظیر طلا را تشخیص دهیم
مزایا:
     شناسایی سریع الماس /مویسانیت
     استفاده ساده و آسان/     دقت و ثبات پیشرفته/ قرائت راحت به خاطر صفحه نمایش دجیتالی
     تست دقیق نمونه های  کوچک در حد 1.0میلیمتر و  یا  الماس باوزن یک قیراط