پلاریسکوپ

کالای جدید پلاریسکوپ  کانی شناسی

160107

کایوای ژاپن kayowa

جدید

پلاریسکوپ برای شناسایی کانی های نیمه قیمتی و قیمتی
قابل نصب بر  روی میز  انواع استریو میکروسکوپهای دو سیستم نوری (نور ازپایین
حتما مورد نیاز است )
بدلیل استفاده از استریومیکروسکوپ مطالعه نمونه های تراش خورده و کوچک  با توجه به بزرگنمایی های اعمال شده به آسانی صورت میگیرد( نمونه ها  میبایست شفاف تا نیمه شفاف باشند)
قسمت بالای پلاریسکوپ قابلیت چرخش 90 درجه ای دارد.
بپیوست نمونه کوچکی از یک زمرد با استفاده از بزرگنمایی 20 برابر که در زیر پلاریسکوپ تصویر برداری شده  را مشاهده مینمایید