رفراکتومتر اپتیکال

رفراکتومتر اپتیکال

160108A

Refractometer OPTICAL

ساخت چین

جدید

برای اندازه گیری ضریب شکست کانی های قیمتی و نیمه قیمتی
 در محدوده سنگهای قیمتی رنج اندازه گیری
دارای لیکوئید یا مایع
 پرتابل و سبک
طرح GIAآمریکا
دارای آدبتور برق
قابل حمل با کیف