مایع رفراکتومتر

کالای جدید مایع رفراکتومتر

160108D

ساخت چین

جدید

مایع رفراکتومترجهت کار با  دستگاههای  رفراکتومتر غیر دجیتالی
مقدار3 میلی لیتر