کیف شناسایی کانیهای قیمتی و نیمه قیمتی

کیف شناسایی کانیهای قیمتی و نیمه قیمتی

160121

GEM BAG

ساخت چین

جدید

  • کیف وسایل شناسایی کانیهای قیمتی و نیمه قیمتی برای افراد ی که میخواهند در زمینه خرید و فروش و شناسایی انواع سنگهای طبیعی و شبهه طبیعی فعا لیت نمایند
  • شامل:رفراکتومتر/پلاریسکوپ/دایکروسکوپ/چلسی فیلتر/اسپکتروسکوپ/تویزرمخصوص جواهر/عدسی دستی/چراغ قوه و کیف حمل آلومینیومی
  • کیفیت دستگاههای فوق مشابه GIAامریکا میباشند