چلسی فیلتر همراه با عدسی

کالای جدید چلسی فیلتر همراه با عدسی

CHEL-DUB

دوبل COLOUR FILTER 3

تحت لیسانس انگلیس ساخت چین

جدید

رنج اندازه گیری از محدوده قرمز تیره 690nm
تانزدیک به زرد و سبز 570nm
دارای عدسی 30 برابر باقطر21mm
با توجه به عدسی 30 برابر متخصصین مربوطه میتوانند به بهترین شکل ممکن هم از نظر رنگ و هم از نظر انکلوزیون های داخل نگین مطالعه و کارشناسی نمایند