تیغ اره برش سنگ های قیمتی

 تیغ اره برش سنگ های قیمتی

140630-A

چین

جدید

  • تیغ اره برش با قطر 150 میلیمترو ضخامت 0.3 میلیمتر
  • برای برش سنگهای قیمتی با کمترین پرت برش