تیغ اره برش سنگ های قیمتی

 تیغ اره برش سنگ های قیمتی

140630-C

چین

جدید

  • تیغ اره برش با قطر 110میلیمترو ضخامت0.2 میلیمتر
  • برای برش سنگهای قیمتی با کمترین پرت برش