تیغ اره برش سنگ های قیمتی

 تیغ اره برش سنگ های قیمتی

140630

چین

جدید

  • تیغ اره برش با قطر 200 میلیمترو ضخامت 0.3 میلیمتر
  • برای برش سنگهای قیمتی با کمترین پرت برش