دستگاه ضربه زن

 دستگاه ضربه زن

150107

رکورد انگلیس

جدید

  • بادونوک و دور متغیر
  • برای تمیز کردن نمونه های فسیلی و حکاکی