دفترچه رنگ خاک مانسل/ Munsell Soil Chart

کالای جدید دفترچه رنگ خاک مانسل/ Munsell Soil Chart

120109

9 color charts

مانسل آمریکا

جدید


MUNSELL  Soil-color Charts   
With 9 color charts (10R/2.5YR/5YR/7.5YR/10YR/2.5Y/5Y/GLEY 1 and GLEY 2) and Total 251 color chips, American version-2000
 

دفترچه رنگ خاک مانسل
دارای 9 برگ برای تطبیق  افق های مختلف خاک
مناسب برای گروه های  مختلف کشاورزی / رسوب / باستانشناسی / زمین شناسی و جنگلداری و  مراتع  و منابع طبیعی