مته سال سنج درخت

مته سال سنج درخت

120102

سوئد

جدید

  • برای تعیین سن درختان 
  • با طول 45 سانت

    اتمام موجودی