متر یا نوار دور سنج درخت

کالای جدید متر یا نوار دور سنج درخت

120105

5 متر

آلمان

جدید

متر یا نوار  دور سنج و یا قطر سنج  درخت فلزی ساخت آلمان
بصورت دیسکی و اهرم جمع کردن نوار
دو طرف مدرج  (درجه بندی اینچ / سانتیمتر / ملیمتر)
جنس بدنه ABS
قسمت ابتدای نوار دارای چنکگ برای فرو بردن در بدنه درخت
کاربرد : برای اندازه گیری محیط درخت ویا بدست آوردن قطر درخت