گوه 1500 گرمی

 گوه 1500 گرمی

609700

W-S-1

آلمان BAHCO سوئد

جدید

گوه سایز متوسط