اسپری روان کننده

اسپری روان کننده

140850

سپوراکس cc200

ایران

جدید

  • برای ایجاد یک فیلم نازک جهت سهولت جداسازی مقاطع مانت گرم و سرد از دستگاه و قالب