خمیر الماسه

 خمیر الماسه

140722-A

IMPTHECH

تحت لیسانس آمریکا ساخت افریقای جنوبی

جدید

  • خمیر الماسه 10 گرمی IMPTHECH میکرون 1
  •     1  میکرون -20 گرمی