خمیر الماسه

 خمیر الماسه

140722

IMPTHECH

تحت لیسانس آمریکا ساخت افریقای جنوبی

جدید

  • خمیر الماسه 10 گرمی IMPTHECH میکرون 1
  •     1 میکرون 10 -گرمی