خمیر الماسه

 خمیر الماسه

140723-A

IMPTHECH

تحت لیسانس آمریکا ساخت افریقای جنوبی

جدید

  • خمیر الماسه 10 گرمی IMPTHECH میکرون 3
  •     3 میکرون -20گرمی